Asesiad o’r materion sydd yn peri’r anghydfod yw Gwerthuso Niwtral Cynnar (ENE), a’i fwriad yw gweithredu fel sylfaen i drafodaethau pellach ac i osgoi’r amser, y gost a’r pryder a achosir gan ymgyfreitha diangen. Bydd arbenigwr annibynnol yn rhoi ei farn ar deilyngdod y materion a godir gan y partïon. Nid yw ei farn/ei barn yn gyfrwymol ond mae’n cynnig gwerthusiad diduedd o gryfderau cymharol achosion y partïon, ac yn arweiniad i’r canlyniad tebygol os aiff y mater gerbron tribiwnlys.

Gwasanaeth yw GNC (ENE) LEASE i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig sydd wedi tanysgrifio, a’u lesddalwyr, fel rhan o brosiect ymarfer da yng Nghymru. Os nad ydych yn siŵr a yw eich landlord yn gofrestredig fel landlord cymdeithasol, medrwch edrych ar y rhestr ar y ddewislen isod. Os nad yw eich landlord yn gofrestredig fel landlord cymdeithasol, ond yr hoffech chi ddefnyddio ENE LEASE, dylech e-bostio LEASE.

Os yw eich landlord yn gofrestredig fel landlord cymdeithasol yng Nghymru medrwch ddefnyddio’r ffurflen hon i wneud cais i GNC LEASE. Mae’r ffurflen yn gofyn am fanylion y ceisiwr a’r ymatebwr. Os mai chi sy’n llenwi’r ffurflen yna chi yw’r ceisiwr. Yr ochr arall (er enghraifft, eich landlord) yw’r ymatebwr.

Bydd yr wybodaeth rydych yn ei nodi isod, a phob dogfen rydych yn cyflwyno i LEASE i gefnogi eich cyflwyniadau, ar gael i’r ymatebwr. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad ydych yn cyflwyno gwybodaeth nad ydych eisiau i’r ymatebwr ei weld.