Gall cyfryngiad fod yn ddull cyflymach a rhatach o ddatrys materion. Yn breifat a chyfrinachol, gall ddwyn gerbron y bwrdd materion mae’n well gan y partïon, o bosibl, eu cadw o’r llysoedd. Mewn lleoliad anffurfiol gall partïon ddechrau deialog, gan gyfnewid barn mewn amgylchedd mwy cyffyrddus lle mae llai o straen.

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am gyfryngiad LEASE. Mae’r ffurflen yn gofyn am fanylion y ceisiwr a’r ymatebwr. Os ydych chi’n llenwi’r ffurflen hon, yna chi yw’r ceisiwr. Yr ochr arall (er enghraifft, eich landlord) yw’r ymatebwr.

Caiff yr holl wybodaeth rydych yn ei nodi isod ei rannu gyda’r ymatebwr fel y gall y ddwy ochr werthfawrogi a deall safbwynt y naill fel y llall.

Fel rhan o’r prosiect ymarfer da yng Nghymru bydd LEASE yn darparu cyfryngiad i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a’u lesddalwyr. Bydd cost y cyfryngiad yn cael ei rannu rhwng y landlord a’r lesddaliwr. Disgwylir i lesddalwyr dalu cyfran o’r gost gan ddechrau ar 25%. Os nad yw’r landlord yn landlord cymdeithasol cofrestredig yna bydd ffi o £800 (+taw) i’w dalu am y cyfryngiad – gan amlaf bydd wedi ei rannu 50:50 rhwng y partïon. Byddwn yn anfon anfonebau unwaith bydd y ddwy ochr wedi cytuno i’r cyfryngiad.

Os nad ydych yn siŵr a yw eich landlord yn landlord cymdeithasol cofrestredig cliciwch Ydyw, yna gwiriwch i weld a yw’r landlord yn ymddangos yn newislen yr awdurdodau lleol a’r cymdeithasau tai.

Gall LEASE Cyfryngu yn unig yn cynorthwyo landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ac mae eu lesddeiliaid gyda gwasanaeth taliadau anghydfodau

RHEOLAU SYLFAENOL AR GYFER CYFRYNGIAD

Mae’r rheolau sylfaenol yn gosod y tôn ar gyfer sesiwn y cyfryngiad a’u bwriad yw sicrhau bod y ffocws ar gael canlyniad sydd yn bodloni’r ddwy ochr

 • Rydym yn cytuno i siarad un ar y tro a pheidio â thorri ar draws ein gilydd
 • Rydym yn cytuno i beidio ag ymosod ar na defnyddio iaith ddirmygus am y person arall
 • Rydym yn cytuno i wrando gyda pharch ar yr ochr arall a cheisio deall eu hanghenion sylfaenol a’u pryderon
 • Rydym yn derbyn bod gan bob ochr yr hawl i’w persbectif eu hunain hyd yn oed os nad ydym yn cytuno ag ef
 • Byddwn yn canolbwyntio ar y dyfodol rydym yn ei geisio a pheidio â chanolbwyntio ar yr hyn a fethodd yn y gorffennol
 • Rydym yn cytuno i feddwl am ddatrysiadau fydd yn dderbyniol i bawb sydd ynghlwm â’r broblem
 • Rydym yn cytuno i ddefnyddio ein hamser yn gynhyrchiol yn ystod y cyfryngiad er mwyn symud tuag at y cytundeb tecaf, mwyaf adeiladol y medrwn ei gael
 • Rydym yn cydnabod bod y cyfryngwr yn ddiduedd ac na fydd yn dyfarnu ar beth mae unrhyw un yn ei ddweud
 • Rydym yn cytuno y medrwn ni neu’r cyfryngwr ofyn am egwyl os bydd arnom angen un
 • Rydym yn cytuno y gall y naill neu’r llall ohonom ni neu’r cyfryngwr ofyn am gyfarfod preifat os cwyd yr angen am hyn
 • Rydym yn cytuno bod y cyfrifoldeb am setlo’r anghydfod yn gorwedd gyda’r partïon, nid gyda’r cyfryngwr